Правна информация

Фирма „Инфра Концепт” ЕООД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200466053, е администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент, който определя самостоятелно целите и средствата за обработване на лични данни.

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

 

Ограничение на целите

Събираме лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Свеждане на данните до минимум

Събираме лични данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработване.

 

Достъп до данните

Осигуряваме Ви достъп и възможност да прегледате, коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, които сте споделили с нас.